zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Trener umiejętności społecznych TUS SST - szkolenie certyfikacyjne ZDALNE

Zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST w 2020 roku realizowane w formie zdalnej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenie w treści nie różni się od szkolenia certyfikacyjnego.

Zapraszamy od udziału w szkoleniu w terminie 30/31 maja 2020 r. (sobota g. 10.00 – 18.30 i niedziela g. 10.00 – 16.45).

Warsztat realizowany jest za pośrednictwem platformy CLICKMEETING – każdy z Uczestników otrzymuje niepowtarzalny link do platformy oraz hasło do zalogowania się. Kurs pozwala na zadawanie pytań oraz prowadzenie dyskusji.

Każdy z Uczestników przed szkoleniem otrzymuje pocztą tradycyjną drukowany autorski podręcznik Trenera umiejętności społecznych TUS SST oraz drukowane Karty emocji i sytuacji społecznych TUS SST. W trakcie szkolenia uzyskuje praktyczną wiedzę dotyczącą pracy z metodą, badania potencjału uczestnika TUS SST, analizowania zachowań trudnych i tworzenia nowych umiejętności, tworzenia i pracy z historiami społecznymi oraz historyjkami komiksowymi, pracy nad kręgami bliskości, albumami aktywności, kartami emocji oraz sytuacji społecznych. W trakcie szkolenia omówimy dokładnie formy prowadzenia zajęć treningowych, zawierania kontraktów / umów TUS, doboru grupy, wyposażenia sal treningowych, zawierania umów na prowadzenie zajęć i wykorzystywanych zgód. Zaprezentujemy także algorytmy postępowań z zachowaniami kłopotliwymi i trudnymi.

Szczegółowo omówimy także przepisy prawne dotyczące prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

Szkolenie skierowane jest do osób z wykształceniem kierunkowym (psycholog, socjolog, pedagog, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, asystent rodziny, logopeda, doradca zawodowy itp.) lub osób, które kończą zdobywanie w/w wykształcenia. Wskazujemy także na 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi (nie jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w kursie). Wykształcenie i doświadczenie pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują po kursie
Uczestnicy. Nasze szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sprawie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych z 2005 roku (z późn. zm.) i w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy z 2010 roku (z późn. zm). Przy spełnieniu warunków rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli z 2017 roku (z późn. zm.) pozwala na prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w edukacji. Zapisy naszego statutu – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (Niepublicznej Szkoły) – pozwalają skorzystać nauczycielom z dofinansowania na doskonalenia zawodowe. Kurs jest zgodny z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi prowadzenia nauczania w formie zdalnej, jak również wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po szkolenia – pocztą tradycyjną - każda z osób, która zaliczy kurs w formie testu oline, otrzymuje świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniające do pracy tą metodą z osobami z dysfunkcjami społecznymi (os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społeczny, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów tworzymy ogólnopolską sieć - w której będziemy wymieniać się doświadczeniem, wspierać nawzajem, informować o zleceniach, przetargach i konkursach na prowadzenie TUS, przekazywać kontakty.

Uzyskane uprawnienia nie dają możliwości szkolenia trenerów umiejętności społecznych. 

Cena szkolenia to 1200 zł brutto/os. Na wpłatę oczekujemy w terminie 7 dni od zgłoszenia.

Jeśli jesteście już Państo pewni swego udziału to może warto skorzystać z promocji KUP TERAZ i zapłacić za swój udział tylko 980 zł brutto. Warunkiem skorzystania z tak dużego rabatu jest przesłanie karty zgłoszenia udziału w szkoleniu zdalnym wraz z potwierdzeniem dokonania jednorazowej wpłaty za ten udział. Oferta ta jest bezzwrotna i – w przypadku – rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie zostanie Państwu zwrócona. Jedyną możliwością będzie wówczas zmiana terminu.

W cenie zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe – dostęp do platformy edukacyjnej, podręcznik, karty pracy i karty emocji, wydanie świadectwa MEN oraz ozdobnego certyfikatu. Po zakończeniu szkolenia otrzymacie Państwo dostęp do materiałów, kart pracy i kart zadaniowych w formie elektronicznej w dostępnej tylko dla trenerów TUS SST naszej bazy wiedzy w internecie.

Aby wziąć udział w kursie należy posiadać komputer podłączony do internetu, wyposażony w kamerę internetową i mikrofon, jak również spokojny pokój do przyswajania wiedzy i umiejętności przez wskazany przez nas czas (w trakcie szkolenia będzie kilkakrotnie sprawdzana obecności Uczestników zgodnie z wymogami certyfikacji zdalnej). Jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań zabezpieczających jakość szkolenia od strony technicznej, nie odpowiadamy za problemy techniczne, które wystąpią po stronie Uczestnika.

Program szkolenia
1. Metoda treningów umiejętności społecznych
2. Cele treningów umiejętności społecznych
3. Role treningów umiejętności społecznych
4. Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych
5. Przygotowanie treningów umiejętności społecznych - obszary pracy
6. Komunikowanie z uczestnikiem - określenie i wybór płaszczyzn
komunikowania
7. Zasoby i potencjał uczestnika - możliwości wykorzystania
8. Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez
otoczenie
9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika
10. Trening percepcji społecznej
11. Trening podejmowania roli innych ludzi
12. Trening analizowania sytuacji społecznej
13. Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
14. Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych
15. Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

Prowadzący: Mirosław Szczeglik - socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny,psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta autyzmu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Od 20 lat praktycznie zajmuje się tematyką zachowań ludzkich oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji
społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi PSOUU,
był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając do Polski
nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Kształcił się u samego Christy
Lyncha, prekursora zatrudniania wspomaganego na świecie.
Pracował i pracuje przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z
osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z Zespołem Downa),
psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości),
neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową,
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) oraz z
zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące
przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych
rozwiązań w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i
kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno -
zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki
niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z
grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w
projektach pilotażowych. Od 2002 roku właściciel i trener
Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.
Firma - jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - specjalizuje
się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i
opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli
pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych
uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej
codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych
odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych - od ponad 8 lat w powodzeniem i sukcesami!

W załączeniu karta zgłoszenia udziału w zdalnym szkoleniu
certyfikacyjnym - wystarczy ją wydrukować, wypełnić zeskanować lub wykonać
jej zdjęcie i przesłać na nasz adres emailowy.

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na nasz rachunek bankowy:

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 33/16
ING BS 68 1050 1559 1000 0092 2641 2048

Liczy się tylko opłacone zgłoszenie uczestnictwa.

Lokalizacja
MIEJSCE: szkolenie zdalne ONLINE
Lokalizacja
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się